THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tôn giáo

|

Tôn giáo

Thủ tục đề nghị tổ chức Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận văn bản đề nghị tổ chức Đại hội (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ Quận 1 từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Bước2: Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân quận văn bản phúc đáp.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ Quận 1.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (theo mẫu);

- Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức;

- Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có).

- Số lượng (01 bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ban Dân vận Quận ủy, Công an quận và Ủy ban nhân dân 10 phường.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đề nghị về việc tổ chức đại hội (Mẫu B33, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Yêu cầu và điều kiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016.

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

     

 
Các Tôn giáo đã đưa
   Thủ tục Xác nhận chữ ký của người quản lý cơ sở tôn giáo bảo lãnh cho chức sắc, nhà tu hành đăng ký thường trú (10:03 - 19/10/2015)
   Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo (10:02 - 19/10/2015)
   Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở (10:02 - 19/10/2015)
   Thủ tục Thông báo quyên góp trong phạm vi một quận của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (10:01 - 19/10/2015)
   Thủ tục Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (10:00 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (10:00 - 19/10/2015)
   Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (09:59 - 19/10/2015)
   Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện (09:56 - 19/10/2015)
   Thủ tục Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã (09:56 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi quận, huyện, mã số hồ sơ 100379 (09:22 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.