TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành

|

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch tuần 02 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
Chi tiết...
 
Lịch tuần 02 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 01 năm 2021
Chi tiết...
 
Lịch tuần 01 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
Chi tiết...
 
Lịch tuần 52 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 12 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 49 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 47 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 11 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 46 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Các Thông tin chỉ đạo điều hành đã đưa
  Lịch tuần 45 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 44 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 43 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 42 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 41 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 40 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 38 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 9 năm 2020
  Lịch tuần 37 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 35 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 34 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 33 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 8 năm 2020
  Lịch tuần 32 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 31 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 30 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 29 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 28 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 27 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 26 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 25 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 6 năm 2020
  Lịch tuần 24 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 23 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 22 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 21 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 20 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 5 năm 2020
  Lịch tuần 19 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 18 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 17 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 16 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 15 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 14 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 13 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 12 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 11 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 3 năm 2020
  Lịch tuần 10 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 09 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 08 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 07 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 02 năm 2020
  Lịch tuần 06 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 04 -05 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 02 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 01 năm 2020
  Lịch tuần 01 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 52 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 51 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 50 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 12 năm 2019
  Lịch tuần 49 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 48 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 11 năm 2019
  Lịch tuần 47 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 46 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 45 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 44 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 43 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 42 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 10 năm 2019
  Lịch tuần 41 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 39 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 9 năm 2019
  Lịch tuần 37 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 36 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 35 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 34 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 33 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 32 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 31 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 30 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 29 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 28 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 27 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 26 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 25 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 24 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 22 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 21 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 20 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 19 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 18 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 17 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 16 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 15 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 14 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 13 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 12 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 11 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 10 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 09 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 49 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 51 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 50 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 48 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 47 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 46 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 45 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 44 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 43 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 40 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 37 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 36 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 35 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 34 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 32 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 31 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 30 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 29 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 28 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 27 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 26 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 25 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 24 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 23 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 22 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 22 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 21 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 20 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 13 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 07 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 06 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 05 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 04 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 03 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 02 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 01-2015 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 52 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 51 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 50 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 49 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 48 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 47 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 46 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 45 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 44 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 43 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 42 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 41 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 40 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 39 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 38 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 37 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 36 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 35 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 34 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 33 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 32 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 31 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 30 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 29 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 28 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 27 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 26 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 25 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 24 của Thường trực UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 23 của Thường trực UBND Quận 1
  Hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" 04 tháng 10 năm 2016
  Tổ chức kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 - 27/7/2015)
  Triển khai quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
  Chấn chỉnh xử lý các trường hợp gây phiền hà cho người dân trong giải quyết hồ sơ hành chính
  Tăng cường sử dụng thư điện tử trong cơ quan nhà nước tại Quận 1
  Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015
  Hưởng ứng chương trình "Tháng khuyến mại" năm 2015
  Lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường
  Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2015
  Hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 - 2015)
  Ngày hội doanh nghiệp năm 2015
  Ngày hội pháp luật Quận 1 - Năm 2015
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Quận 1 mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.