THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Nội vụ

|

Nội vụ

Thủ tục Cấp giấy phép thành lập quỹ và công nhận điều lệ quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn
Chi tiết...
Thủ tục Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn
Chi tiết...
Thủ tục Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn trường hợp có bổ sung, thay đổi thành viên
Chi tiết...
Thủ tục Hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn
Chi tiết...
Thủ tục Đổi tên quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn
Chi tiết...
Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ có phạm vi hoạt động trong quận/huyện, phường/xã/thị trấn
Chi tiết...
Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn.
Chi tiết...
Thủ tục Tự giải thể quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn.
Chi tiết...
Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện; phường - xã, thị trấn
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường có phạm vi hoạt động trong quận - huyện, phường - xã, thị trấn (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi)
Chi tiết...
Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện; phường - xã, thị trấn
Thủ tục Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về công trạng và thành tích
Thủ tục Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Thủ tục Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất
Thủ tục Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”
Thủ tục Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”
Thủ tục Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”
Thủ tục Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công trạng và thành tích
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.