THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Đất đai * Giao dịch bảo đảm

|

Giao dịch bảo đảm

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

- Trình tự thực hiện

- Hướng dẫn kê khai

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Chi tiết...
 
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

- Trình tự thực hiện

- Hướng dẫn kê khai

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Chi tiết...
 
Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

- Trình tự thực hiện

- Hướng dẫn kê khai

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Chi tiết...
 
Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

- Trình tự thực hiện

- Hướng dẫn kê khai

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Chi tiết...
 
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

- Trình tự thực hiện

- Hướng dẫn kê khai đơn yêu cầu đăng ký

- Hướng dẫn kê khai đơn đăng ký

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Chi tiết...
 
Thủ tục Xóa đăng ký thế chấp

- Trình tự thực hiện

- Hướng dẫn kê khai

- Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Chi tiết...
 
Thủ tục đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu

- Trình tự thực hiện

- Hướng dẫn kê khai

- Trang bổ sung đơn yêu cầu đăng ký thế chấp

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Chi tiết...
 
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

- Trình tự thực hiện

- Hướng dẫn kê khai

- Trang bổ sung đơn yêu cầu đăng ký thế chấp

- Đơn yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Chi tiết...
 
Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai

- Trình tự thực hiện

- Hướng dẫn kê khai

- Trang bổ sung đơn yêu cầu đăng ký thế chấp

- Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp

Chi tiết...
 
Thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai

Thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai

Chi tiết...
 
Các Giao dịch đảm bảo đã đưa
  Thủ tục xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
  Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
  Thủ tục cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
  Thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký
  Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.