THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tôn giáo

|

Tôn giáo

Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Mã số hồ sơ 100400

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức tôn giáo cơ sở tổ chức hội nghị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần).

Chuyên viên phụ trách công tác tôn giáo tiếp nhận văn bản đề nghị.  Trường hợp đầy đủ theo qui định tiếp nhận và ghi giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp chưa đầy đủ hợp lệ chuyên viên nhận hồ sơ ghi nội dung hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3:  Nhận kết quả tại Phòng Nội vụ quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, đại hội.

+ Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ quận – huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (Mẫu M9)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Việc tổ chức, hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở được tiến hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi diễn ra hội nghị, đại hội

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004

* Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

* Bước 1: Tổ chức tôn giáo cơ sở tổ chức hội nghị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần).

Chuyên viên phụ trách công tác tôn giáo tiếp nhận văn bản đề nghị.  Trường hợp đầy đủ theo qui định tiếp nhận và ghi giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp chưa đầy đủ hợp lệ chuyên viên nhận hồ sơ ghi nội dung hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3:  Nhận kết quả tại Phòng Nội vụ quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, đại hội.

+ Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ quận – huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (Mẫu M9)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Việc tổ chức, hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở được tiến hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi diễn ra hội nghị, đại hội

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004

* Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo


     

 
Các Tôn giáo đã đưa
   Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện (09:56 - 19/10/2015)
   Thủ tục Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã (09:56 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi quận, huyện, mã số hồ sơ 100379 (09:22 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong và ngoài quận – huyện (09:21 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.