THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Văn hóa xã hội

|

Văn hóa xã hội

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Chi tiết...
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Chi tiết...
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Chi tiết...
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Chi tiết...
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Chi tiết...
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Chi tiết...
Thủ tục báo cáo định kỳ hoạt động dịch vụ photocopy
Chi tiết...
Thủ tục thông báo thay đổi về thông tin đã khai báo, cơ sở dịch vụ photocopy
Chi tiết...
Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Chi tiết...
Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật
Chi tiết...
Thủ tục thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn
Chi tiết...
Thủ tục thông báo tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu
Chi tiết...
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
Chi tiết...
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
Chi tiết...
Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
Chi tiết...
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện
Chi tiết...
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
Chi tiết...
Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
Chi tiết...
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
Chi tiết...
Thủ tục công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh
Chi tiết...
Thủ tục công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh
Chi tiết...
Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Chi tiết...
Thủ tục thông báo tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu
Chi tiết...
Thủ tục thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn
Chi tiết...
Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật
Chi tiết...
Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Thủ tục Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Thủ tục Công nhận “Ấp văn hóa” và tương đương
Thủ tục công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
Thủ tục công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
Thủ tục công nhận "Khu phố văn hóa"
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.