THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị * Lĩnh vực Xây dựng – Quy hoạch

|

Lĩnh vực Xây dựng - Quy hoạch

Thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng
Chi tiết...
 
KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP QUẬN – HUYỆN
Chi tiết...
 
RA QUYẾT ĐỊNH HỦY GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Chi tiết...
 
RA QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Chi tiết...
 
ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Chi tiết...
 
GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Chi tiết...
 
CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Chi tiết...
 
CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN
Chi tiết...
 
CẤP PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP DI DỜI CÔNG TRÌNH
Chi tiết...
 
CẤP PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH
Chi tiết...
 
Các Lĩnh vực Xây dựng – Quy hoạch đã đưa
  CẤP PHÉP XÂY DỰNG MỚI ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN
  CẤP PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH THEO TUYẾN
  CẤP PHÉP XÂY DỰNG MỚI ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ XÂY DỰNG TRONG ĐÔ THỊ, TRUNG TÂM CỤM XÃ, TRONG KHU BẢO TỒN, KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND QUẬN, HUYỆN
  ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG
  THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN KHÁC
  THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.