THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị * Lĩnh vực Xây dựng

|

Lĩnh vực xây dựng

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

 

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


Nội dung cụ thể của Thủ tục: TTHC-QLDT-9.pdf


     

 
Các Lĩnh vực xây dựng đã đưa
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG (BTS) (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:44 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:44 - 03/01/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.