THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị * Lĩnh vực Xây dựng

|

Lĩnh vực xây dựng

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ

 

a.   Thành phần, số lượng hồ sơ:

a1. Thành phần, số lượng hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng Nhà ở riêng lẻ:

-       Thành phần hồ sơ:

+     Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu); (01 bản)

+     Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; (01 bản)

+     Bản vẽ thiết kế kiến trúc; (02 bản)

+     Bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề; (01 bản)

+     Báo cáo kiểm định chất lượng công trình (trường hợp sửa chữa, cải tạo); (01 bản)

+     Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm; (01 bản)

+     Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. (01 bản)

-       Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

a2. Thành phần, số lượng hồ sơ điều chỉnh Giấy phép xây dựng Nhà ở riêng lẻ:

-       Thành phần hồ sơ:

+     Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng (theo mẫu); (1 bản)

+     Giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt đính kèm (bản chính);

+     Bản vẽ thiết kế kiến trúc; (2 bản)

+     Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. (01 bản)

-       Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b.   Thời hạn giải quyết (theo ngày làm việc):

-       15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

-       10 ngày làm việc đối với trường hợp trả hồ sơ (hồ sơ chưa hợp lệ).

c.    Đối tượng: Cá nhân.

d.   Cơ quan thực hiện:

-       Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận;

-       Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

-       Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý đô thị;

-       Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.

e.    Kết quả thực hiện: Giấy phép.

f.     Lệ phí (nếu có): 50.000 đồng/ Giấy phép. Đối với giấy phép xây dựng điều chỉnh, lệ phí: không có lệ phí.

g.   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu)

h.   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

-       Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

+     Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

+     Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

+     Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật xây dựng năm 2014;

+     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật xây dựng năm 2014.

-       Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

-       Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

i.     Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-       Luật Xây dựng năm 2014;

-       Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

-       Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

-       Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

-       Văn bản số 3208/UBND-ĐTMT ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về các loại giấy tờ về Quyền sử dụng đất được xem xét cấp phép xây dựng trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và lùi thời điểm áp dụng các điều kiện cấp phép xây dựng.

- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định chi tiết một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm:

PHU LUC SO 1.docx

PHU LUC SO 2.docx

PHU LUC SO 3.docx


     

 
Các Lĩnh vực xây dựng đã đưa
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG (BTS) (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:44 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:44 - 03/01/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.