THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị * Lĩnh vực Xây dựng

|

Lĩnh vực xây dựng

THỦ TỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI NHÀ Ở RIÊNG LẺ

 

a.   Thành phần, số lượng hồ sơ:

a1. Thành phần, số lượng hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn công trình không phải Nhà ở riêng lẻ:

-       Thành phần hồ sơ:

+     Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu); (01 bản)

+     Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; (01 bản)

+     Bản cam kết của chủ đầu tư (bản chính, hoặc sao y chứng thực) bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề (01 bản chính hoặc bản sao y chứng thực);

+     Bản vẽ thiết kế kiến trúc; (02 bản)

+     Báo cáo kiểm định chất lượng công trình (trường hợp sửa chữa, cải tạo);

+     Giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn; (01 bản)

+     Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. (01 bản có sao y chứng thực).

+     Thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. (01 bản)

+     Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình văn phòng làm việc, nhà nghỉ khách sạn, lưu trú du lịch quy mô lớn hơn 500m2 sàn. (01 bản)

-       Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

a2. Thành phần, số lượng hồ sơ điều chỉnh Giấy phép xây dựng có thời hạn công trình không phải Nhà ở riêng lẻ:

-       Thành phần hồ sơ:

+     Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng (theo mẫu); (01 bản)

+     Giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt đính kèm (bản chính);

+     Bản vẽ thiết kế kiến trúc; (02 bản)

+     Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. (01 bản)

-       Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b.   Thời hạn giải quyết (theo ngày làm việc):

-       20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

-       15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ điều chỉnh giấy phép hợp lệ.

-       15 ngày làm việc đối với trường hợp trả hồ sơ (hồ sơ chưa hợp lệ).

c.    Đối tượng: Cá nhân.

d.   Cơ quan thực hiện:

-       Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận;

-       Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:                   Không có;

-       Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý đô thị;

-       Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.

e.    Kết quả thực hiện: Giấy phép.

f.     Lệ phí (nếu có): 100.000 đồng/ Giấy phép. Đối với giấy phép xây dựng điều chỉnh, lệ phí: không có lệ phí

g.   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu)

h.   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+     Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+     Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;

+     Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

-       Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật Xây dựng năm 2014.

-       Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật Xây dựng năm 2014.

-       Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.

-       Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

-       Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

i.     Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-       Luật Xây dựng năm 2014;

-       Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

-       Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

-       Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

-       Văn bản số 3208/UBND-ĐTMT ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về các loại giấy tờ về Quyền sử dụng đất được xem xét cấp phép xây dựng trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và lùi thời điểm áp dụng các điều kiện cấp phép xây dựng.

-       Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định chi tiết một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

-       Nghị định số Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đính kèm:

PHU LUC SO 1.docx

PHU LUC SO 2.docx

PHU LUC SO 3.docx


     

 
Các Lĩnh vực xây dựng đã đưa
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:44 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:44 - 03/01/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.