THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị * Lĩnh vực Xây dựng

|

Lĩnh vực xây dựng

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 

a.   Thành phần, số lượng hồ sơ:

-       Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu);

-       Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

-       Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b.   Thời hạn giải quyết (theo ngày làm việc):

-       05 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

c.    Đối tượng: Cá nhân.

d.   Cơ quan thực hiện:

-       Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận;

-       Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:                   Không có;

-       Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý đô thị;

-       Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.

e.    Kết quả thực hiện: Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng được ghi trong giấy phép xây dựng được cấp.

f.     Lệ phí (nếu có): 10.000 đồng/ Giấy phép.

g.   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng (theo mẫu)

h.   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

-       Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

i.     Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-       Luật Xây dựng năm 2014;

-       Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

-       Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm:

PHU LUC SO 1.docx

PHU LUC SO 2.docx

PHU LUC SO 3.docx


     

 
Các Lĩnh vực xây dựng đã đưa
   THỦ TỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH (14:45 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:44 - 03/01/2018)
   THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI NHÀ Ở RIÊNG LẺ (14:44 - 03/01/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.