THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Văn hóa xã hội

|

Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

Thủ tục báo cáo định kỳ hoạt động dịch vụ photocopy

 

Lĩnh vực

Xuất bản, in, phát hành

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân Quận 1.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin.

Trình tự thực hiện

Cơ sở dịch vụ photocopy phải báo cáo bằng văn bản theo mẫu quy định với Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo

- Thời hạn gửi báo cáo: gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo

- Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy có đóng dấu, chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân thực hiện chế độ báo cáo.

Cách thức thực hiện

Báo cáo gửi qua đường bưu chính, fax, nộp trực tiếp, qua thư điện tử (e-mail); trường hợp gửi qua thư điện tử (e-mail), văn bản báo cáo phải là các tệp tin có định dạng Word hoặc Excel và kèm định dạng Pdf được quét (scan) từ văn bản giấy để so sánh, đối chiếu, bảo đảm tính chính xác của thông tin báo cáo.

Trường hợp có hệ thống báo cáo điện tử trực tuyến thì phải thực hiện báo cáo theo hệ thống điện tử trực tuyến”.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần: Báo cáo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 14 - Nghị định số 72/2022/NĐ-CP)

- Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cơ sở dịch vụ photocopy

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cập nhật thông tin để quản lý.

Lệ phí

Không quy định.

Phí

Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Báo cáo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 14 - Nghị định số 72/2022/NĐ-CP)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không quy định.

 

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính quy định về hoạt động in.

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính quy định về hoạt động in.

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của chính phủ quy định về hoạt động in.

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính quy định về hoạt động in.

 

Mẫu số 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY 

Năm......

(Tính từ 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo)

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………….. Email: …………..…………………

Họ tên người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………....

Tờ khai hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy gửi Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã) ngày .... tháng .... năm .....

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

1. Tổng số lao động: ....... người

2. Tổng số thiết bị (từng loại):

- Máy photocopy: ……... cái

- Máy in: ………….…… cái

3. Các sản phẩm doanh nghiệp nhận photocopy

a) Xuất bản phẩm là sách:                                          ....%;

b) Tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân:                 ....%;

c) Các giấy tờ hành chính:                                          ....%;

d) Giấy tờ khác:                                                          ....%;

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


     

 
Các Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành đã đưa
   Thủ tục thông báo thay đổi về thông tin đã khai báo, cơ sở dịch vụ photocopy (17:00 - 22/02/2023)
   Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (17:00 - 22/02/2023)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.