THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Văn hóa xã hội

|

Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

Lĩnh vực

Xuất bản, in, phát hành

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân Quận 1.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin.

Trình tự thực hiện

- Cở sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với Uỷ ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

Cách thức thực hiện

Cơ sở dịch vụ photocopy gửi tờ khai qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần: Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 11 - Nghị định số 72/2022/NĐ-CP)

- Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cơ sở dịch vụ photocopy

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý

Lệ phí

Không quy định.

Phí

Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 11 - Nghị định số 72/2022/NĐ-CP)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không quy định.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính quy định về hoạt động in.

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính quy định về hoạt động in.

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của chính phủ quy định về hoạt động in.

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính quy định về hoạt động in.

 

Mẫu số 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

...., ngày ... tháng … năm ...

TỜ KHAI

Hoạt động dịch vụ photocopy

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) ………………… 1

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: ……………………………………………………………

- Địa chỉ: ……….……………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………. Email: ……………………………

2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: …………………………………….. 2

- Địa chỉ nơi thường trú: ……………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………

- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số ....... ngày.... tháng ... năm …… nơi cấp ………. hoặc số định danh cá nhân: ……………….

3. Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: ……………………………

5. Danh mục thiết bị:

STT

Tên máy móc, thiết bị

Nước sản xuất, năm sản xuất

Hãng sản xuất

Model và Số định danh của máy

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên đây và chấp hành đúng các quy định pháp luật về hoạt động của dịch vụ photocopy.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là cơ quan,
tổ chức); chữ ký (nếu là cá nhân))

____________________

1 Ghi tên Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã.

2 Người đại diện theo pháp luật.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.