THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Văn hóa xã hội

|

Văn hóa cơ sở

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

 

Lĩnh vực

Văn hóa

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Quận 1.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1.

- Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thưởng Quận 1.

Trình tự thực hiện

1. Ủy ban nhân dân phường tổng hợp danh sách khu dân cư văn hóa đủ điều kiện xét tặng Giấy khen.

2. Ủy ban nhân dân phường triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, đại diện các đoàn thể phường và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư;

b) Đại diện khu dân cư trong danh sách được bình xét.

3. Tổ chức cuộc họp bình xét:

a) Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;

b) Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;

c) Kết quả: Các Khu dân cư được đề nghị tặng Giấy khen khi có từ 60% trở lên thành viên dự hp đồng ý. Trong trường hợp số lượng khu dân cư được đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa vượt quá 15% tổng số khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Ủy ban nhân dân phường lập hồ sơ theo quy định trình Ủy ban nhân dân Quận 1.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tổ chức họp Hội đng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Mu số 14).

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân Quận 1.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa của Ủy ban nhân dân phường (kèm theo Danh sách các khu dân cư đủ điều kiện).

b) Bản sao Quyết định tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa trong 05 năm liên tục.

c) Biên bản họp xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 10).

- Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

Thời hạn giải quyết

Tám (08) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện

Ủy ban nhân dân 10 phường

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính và Giấy khen.

 

Lệ phí

Không quy định

Phí

Không quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Biên bản họp xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP)

- Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Mu số 14 ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa đủ 05 năm liên tục.

Cơ sở pháp lý

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 9 năm 2018, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.

- Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.

 

Mẫu số 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN HỌP

Về việc xét, đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Thời gian: …….giờ……… phút, ngày ....tháng ....năm …………

Địa điểm: ……………………………………………………………………..

Ủy ban nhân dân cấp xã …. tiến hành họp xét, đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện... công nhận cho Khu dân cư có thành tích xuất sắc trong xây dựng Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục.

Chủ trì cuộc họp: …………………………………………………………………………………..

Thư ký cuộc họp: …………………………………………………………………………………..

Các thành viên .... tham dự (vắng…………….), gồm:

1. ………………………………………Chức vụ: ……………………………...…….

2. ………………………………………Chức vụ: …………………………………….

3. ………………………………………Chức vụ: ……………………………………..

4. ………………………………………Chức vụ: ……………………………………..

Sau khi nghe quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của Khu dân cư đề nghị khen thưởng; các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí ……..%, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng Giấy khen cho khu dân cư sau:

STT

Tên khu dân cư

 

 

Cuộc họp kết thúc vào hồi ……..giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm………

 

THƯ KÝ
(K
ý, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
(K
ý, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 14

(Quốc huy)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN………..

Tặng

  

GIẤY KHEN “………………..”(1)

 

Thôn..., xã..., huyện ..., tỉnh...

Đã cóthành tích 5 năm liên tục đạt danh hiệu “.... ”(1)(20.. - 20...)

 

 

Quyết định số:………
Ssổ vàng: …...

………., ngày ... tháng ... năm 20...
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1): Điền loại danh hiệu khu dân cư văn hóa: “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.


     

 
Các Văn hóa cơ sở đã đưa
   Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm (09:10 - 23/02/2023)
   Thủ tục công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (09:10 - 23/02/2023)
   Thủ tục công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (09:10 - 23/02/2023)
   Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (15:09 - 08/06/2022)
   Thủ tục thông báo tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu (15:01 - 08/06/2022)
   Thủ tục thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn (15:01 - 08/06/2022)
   Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật (15:01 - 08/06/2022)
   Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (19:32 - 04/12/2020)
   Thủ tục Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (19:32 - 04/12/2020)
   Thủ tục Công nhận “Ấp văn hóa” và tương đương (19:32 - 04/12/2020)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.