THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế * Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

|

Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX; Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX; Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động HTX, chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX.

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ, đối chiếu với bản chính chứng minh nhân dân:

• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận cho người nộp.

• Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a.1 Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã:

- Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (Phụ lục I-9);

- Kèm theo thông báo:

+ Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã;

+ Trường hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi;

+ Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm bản danh sách thành viên sau khi thay đổi;

+ Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm bản danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi.

a.2 Trường hợp thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX

- Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX (Phụ lục I-10)

- Kèm theo thông báo phải có:

+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX.

a.3 Trường hợp tạm ngừng hoạt động HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

- Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của HTX, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (Phụ lục I-11)

- Kèm theo thông báo:

+ Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của HTX, tạm ngừng hoạt động chi nhánh,văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của HTX;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

b. Thời hạn giải quyết: ngay khi nhận thông báo.

c. Đối tượng: Tổ chức.

d. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Quận 1.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1; Phòng Kinh tế Quận 1.

- Cơ quan phối hợp: Không.

e. Kết quả thực hiện: Giấy biên nhận, thông báo yêu cầu HTX bổ sung hồ sơ (trường hợp nội dung hồ sơ kèm theo không đúng quy định)

f. Lệ phí: Không.

g. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-   Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (Phụ lục I-9)

-   Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX (Phụ lục I-10)

-   Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của HTX, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (Phụ lục I-11)

 (Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

h. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đến làm thủ tục. Trường hợp người được ủy quyền thực hiện đăng ký hợp tác xã thì yêu cầu nộp thêm: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kiểm soát viên hoặc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp thì hợp tác xã phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

- Khi tạm ngừng hoạt động HTX, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX, HTX gửi thông báo  theo mẫu quy định đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho HTX ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng hoạt động.

- Tổng thời gian tạm ngừng hoạt động liên tiếp không được quá một năm.

i. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/ 2012

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20/4/1998 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành Kinh tế của Việt Nam

- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành Kinh tế của Việt Nam

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 

- Thông tư số 23/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.


     

 
Các Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đưa
   Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (10:17 - 19/10/2015)
   Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (10:17 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (10:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (10:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (10:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã (10:15 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.