TIN TỨC & SỰ KIỆN * Kiểm soát thủ tục hành chính

|

Kiểm soát thủ tục hành chính

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 28/02/2014 UBND quận 1 đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-UBND về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
 
NN

Theo đó, UBND quận 1 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu (tính đến ngày 31/12/2013) của UBND quận 1 theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật gồm:

- Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND quận 1 trong kỳ hệ thống hóa.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND quận 1 thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND và UBND quận 1 thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND quận 1 cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND quận 1 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quận 1 thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quận 1 cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quận 1 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa

 


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.