THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Văn hóa xã hội

|

Nghệ thuật biểu diễn

Thủ tục thông báo tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

 

Lĩnh vực

Nghệ thuật biểu diễn

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân Quận 1.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin.

Trình tự thực hiện

Cơ quan, tổ chức thực hiện các hoạt động tổ chức cuộc thi dành cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan và tổ chức, thực hiện gửi thông báo báo bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức cuôc thi ít nhất 10 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức cuộc thi.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới Ủy ban nhân dânQuận 1

Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần: Thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP

- Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cập nhật thông tin để quản lý

Lệ phí

Không quy định.

Phí

Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người đứng đầu chịu trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Mẫu số 01

....(1)...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.....
V/v: Thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật

......., ngày ... tháng ... năm ....

Kính gửi: ... (2)...

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, ... (1)... thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật như sau:

1. Thông tin về hoạt động biểu diễn nghệ thuật: ...

- Đối với hoạt động tổ chức biểu diễn ghi rõ tên, nội dung chính.

- Đối với hoạt động tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn ghi rõ tên, chủ đề, hình thức, loại hình nghệ thuật biểu diễn, nội dung chính, danh hiệu, giải thưởng, thành phần ban giám khảo của cuộc thi, liên hoan.

- Đối với hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu ghi rõ tên hình thức, nội dung chính, danh hiệu, giải thưởng, thành phần ban giám khảo của cuộc thi.

2. Thời gian tổ chức: .......................................................................................................

3. Địa điểm tổ chức: ... (3) ...............................................................................................

4. Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự: .............................................................

5. Người chịu trách nhiệm chính nội dung: ......................................................................

6. Thông tin liên quan:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên kết (nếu có);

- Việc tôn vinh, vinh danh danh hiệu của cá nhân, tổ chức (nếu có).

Tài liệu kèm theo: ... (4)  ..................................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung đăng ký trên theo các quy định của pháp luật hiện hành và có trách nhiệm:

- Chấp hành quy định tại Nghị định số .. ./20.. ./NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;

- Tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trước và trong quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-.....;
- Lưu: ...

CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo.

(2) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật

(3) Địa chỉ khu vực/cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

(4) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính và các tài liệu khác (nếu có).


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.