Số lượng truy cập: 5398623
Hành chính và Dịch vụ công > Hướng dẫn thủ tục
22/5/2014 GMT+7
Nhằm kịp thời hướng dẫn quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động cho các đơn vị trên địa bàn quận 1; ngày 27/3/2014 Sở LĐTBXH đã có Công văn số 3563/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn như sau:
15/1/2014 GMT+7
Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
22/1/2014 GMT+7
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
22/1/2014 GMT+7
Hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp (gọi chung là thương nhân) bán lẻ sản phẩm thuốc lá có thay đổi các nội dung của cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá phải lập 01 bộ hồ sơ gửi Phòng Kinh tế Quận 1
22/1/2014 GMT+7
Hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp (gọi chung là thương nhân) bán lẻ sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ, 01 bộ gửi Phòng Kinh tế Quận 1, 01 bộ thương nhân lưu.
22/1/2014 GMT+7
Căn cứ pháp lý:
13/11/2013 GMT+7
Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
13/11/2013 GMT+7
Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
10/8/2010 GMT+7
Bộ thủ tục phòng cháy chữa cháy mới (tháng 7 năm 2010)
14/5/2010 GMT+7
Căn cứ Luật thống kê có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/04/2008 của UBND Quận 1 về Thực hiện chế độ báo cáo thống kê-kế toán và Quyết định số 410/2003/QĐ-TCTK ngày 29/07/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc qui định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Các tin khác
Khai trình sử dụng lao động
Khai trình sử dụng lao động qua mạng
Hướng dẫn thực hiện Báo cáo tài chính hàng năm và Điều tra doanh nghiệp hàng năm
Thủ tục cấp Giấy vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy nổ
Kiểm tra thi công, nghiệm thu về PCCC
Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy
Báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu hàng tháng và hàng năm
Xác nhận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường