Số lượng truy cập: 6150789
Detail Content - [AXA Webpart Description] Detail Content 
Hành chính và Dịch vụ công > Hướng dẫn thủ tục > Chứng thực - Hộ tịch
Mẫu đơn yêu cầu trích lục khai sinh
22/05/2007 GMT+7
Khai sinh...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU TRÍCH LỤC KHAI SINH

Kính gửi : Ủy ban nhân dân Quận 1

Họ và tên người yêu cầu trích lục :.............................................................

Địa chỉ : .............................................................................................

Yêu cầu trích lục khai sinh cho Ông ( bà ) có tên sau đây :

Họ và tên :..............................................................giới tính :....................

Ngày, tháng, năm sinh :.............................................................................

Nơi sinh :.................................................................................................

Họ và tên cha :......................................................................................

Họ và tên mẹ :..........................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh ( nếu biết ) :..................................................................

Ngày tháng năm 200__

Người yêu cầu

( Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tài liệu đính kèm
- Đơn trích lục khai sinh
In bài này
Liên hệ
Trở về 
Các tin mới
Chứng thực
Hướng dẫn về nơi đăng ký, thời điểm và cơ quan cấp bản sao
Đăng ký cấp bản sao hộ tịch qua website
Đối với thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch
Thủ tục chứng thực chữ ký
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch (Khai sinh, khai tử, kết hôn)
Thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
Cấp lại bản chính giấy khai sinh
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
Chứng thực việc khai nhận di sản