THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Thống kê

Về thực hiện chế độ báo cáo Thống kê - Kế toán

Ngày 02/04/2008, UBND quận 1 có chỉ thị số 02/CT-UBND yêu cầu tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ quan hành chính sự nghiệp được phân cấp quản lý, đang hoạt động trên địa bàn Quận thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời chế độ báo cáo Thống kê - Kế toán theo quy định.
 
NN

Trong đó đối với các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Hợp tác xã: báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa; tình hình lao động, tiền lương, thu nhập của đơn vị hàng tháng (định kỳ vào ngày 10 hàng tháng), báo cáo tài chính năm, báo cáo xuất nhập khẩu năm và thực hiện các báo cáo điều tra định kỳ, đột xuất khác do UBND Quận, Thành phố và Trung ương tổ chức.

Phòng thống kê Quận 1: nhận báo cáo tài chính của các Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH ngoài Nhà nước, Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước, Công ty hợp danh và Hợp tác xã hoạt động trên địa bàn Quận 1 (Những loại hình doanh nghiệp khác nộp ở Cục Thống kê TP.HCM - Số 29 Hàn Thuyên, Quận 1).

- Thời gian nộp báo cáo tài chính: trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (đến hết ngày 31/3 hàng năm).

- Mẫu biểu báo cáo tài chính: Thực hiện theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phòng Thống Kê Quận 1 chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị cơ sở thực hiện chế độ báo cáo; tổng hợp, báo cáo Ủy Ban Nhân Dân Quận và các ngành Thành Phố, đề xuất xử lý về hành chánh đối với các đơn vị không chấp hành chế độ báo cáo Thống kê- Kế toán theo quy định.

Các báo cáo quy định gởi về Phòng Thống kê Quận 1 theo địa chỉ: Phòng 49 lầu 2–Trụ sở UBND Quận 1, số 47 Lê Duẩn; điện thoại số: 8.291.478; Fax: 8.275.800.


     

 
Các Thống kê đã đưa
   Doanh nghiệp tại quận 1 thực hiện báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu năm 2007 (07:29 - 21/02/2008)
   Kế hoạch số 30/KH-UB về điều tra doanh nghiệp năm 2006 (00:00 - 19/05/2007)
   Quyết định số 142/QĐ-TCTK về việc điều tra hoạt động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2006. (00:00 - 19/05/2007)
   Các mẫu phiếu điều tra doanh nghiệp có phần giải thích nội dung và hướng dẫn cách ghi phiếu (00:00 - 19/05/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.