THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Giáo dục - Đào tạo

|

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở, mã số hồ sơ 101498

 

-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Việc đình chỉ hoạt động của trường trung học được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

+ Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

+ Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường.

* Bước 2: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường.

* Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ra quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường. Quyết định đình chỉ hoạt động của trường phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Biên  bản kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với truờng Trung học cơ sở

+ Bảng tổng hợp các ý kiến đóng góp của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn, và đề nghị đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                          

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

* Quyết định số 07/2007/ QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.


     

 
Các Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác đã đưa
   Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục, mã số hồ sơ 101483 (11:17 - 19/10/2015)
   Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (11:17 - 19/10/2015)
   Thủ tục Thẩm định đề án thành lập trường trung học cơ sở, mã số hồ sơ 101461 (11:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Giải thể trường tiểu học, mã số hồ sơ 101436 (11:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học, mã số hồ sơ 101429 (11:16 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.